Kamu ihalelerine ilişkin düzenlemeler yapıldı

KTK’nın mal alımları, inşaat işleri, hizmet alımları ve danışmanlık hizmeti alımlarına ilişkin uygulama tebliğleri ve yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasını öngören yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, …

KTK’nın mal alımları, inşaat işleri, hizmet alımları ve danışmanlık hizmeti alımlarına ilişkin uygulama tebliğleri ve yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasını öngören yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 15 Haziran ve sonrasında açıklanacak veya duyurulacak ihalelerde, yüklenicinin iş ortaklığı olması halinde, sözleşmenin yürütülmesi sırasında ortaklık oranlarının değiştirilebileceği hallere ilişkin düzenleme yapıldı.

Yüklenicinin unvanını ve türünü değiştirmesi, satın alma yoluyla birleşmesi veya yeni bir şirket kurması halinde iş deneyim belgesinin nasıl verileceği belirlendi.

Düzenlemeler kapsamında fiyat dışı unsurların kullanımı işlevsel hale getirilecek ve etkinliği artırılacaktır.

Yapım işi ihalelerinde (yaklaşık maliyeti eşik değerin üçte birinin altında olan ihaleler) aşırı düşük teklif açıklama sürecinin iyileştirilmesi ve limit değerin altında teklif veren isteklilerin açıklama sorulmaksızın tekliflerinin reddedilmesi amacıyla uygulanan parasal tutardır. eşik değerinin yarısına kadar artırılacaktır.

Mal alımı ihalelerinde gösterim ve numune değerlendirme usulleri, hizmet alımı sözleşmelerinde usulsüzlük ve cezalar, kısmi ihaleye açık hizmet alımı ihalelerinde her kısım için ayrı sözleşme imzalanmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

PERSONEL İSTİHDAMINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMI

Personel istihdamı gerektirmeyen hizmet alımlarında birim fiyat teklif tablosunda personel için ayrı satır açılacak ve işçilik giderleri dahil edilecektir. Personel için öngörülen maliyet, sözleşme giderleri ve genel giderler dahil olmak üzere asgari işçilik maliyetinin altında olamaz. Öte yandan bu tür hizmet alımlarında sözleşme giderleri ve genel giderlerin (damga vergisi vb.) hesaplanmasında ve kullanılacak ağırlık oranlarını gösteren sabit katsayıların belirlenmesinde dikkate alınması gereken hususlara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı hesabında.

Pazarlık yoluyla yapılan ve ilan edilmesi zorunlu olmayan ihalelerde, ihaleye teklif vermeye davet edilen istekliler, davet edilmeyen gerçek/tüzel kişilerle iş ortaklığı/konsorsiyum kurabilecektir.

Anonim şirketlerde, ilgili mevzuat uyarınca yapılan işlemler sonucunda ortaklar ve ortaklık oranları değişmemek kaydıyla, bu değişikliklere ilişkin belgelerin Elektronik ortama yüklenmemesi halinde teklifler değerlendirme dışı bırakılmayacaktır. Kamu İhale Platformu (EKAP).

Ayrıca ilanı 1 Ekim ve sonrasında yapılacak ihalelerde ihaleye katılımı engelleyen kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun üst sınırı 5 bin lira olarak belirlendi.

İhale, satın alma ve sözleşme süreçlerinde EKAP üzerinden yapılacak iş ve işlemleri düzenleyen “Elektronik Ortamda Kamu İhaleleri Yönetmeliği” ve eki “Elektronik Ortamda Yapılan İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve İlgili diğer düzenlemeler ise 15 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.